შაბათი, სექტემბერი 21, 2019

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის მიერ 2019 წლის იანვრიდან მაისის პირველი ნახევრის ჩათვლით გაწეული სამუშაოს შეჯამება

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ახორციელებს სოციალურ პროგრამებს. აღნიშნული კეთდება ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. სამსახურის...

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის  მიერ ერთჯერადი  სოციალური დახმარებათა პროგრამა 2019 წელს

1.მრავალშვილინი ოჯახები (ოთხი და მეტი შვილი) —100 (ასი) ლარი თითოეულ არასრულწლოვანზე ა)  განცხადება ბ) საბანკო რეკვიზიტი განმცხადებლის...

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის საჩუქარი

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის საჩუქარი. ახალგაზრდა მხატვარს ალინა ქოქაშვილს, რომელსაც სმენის პრობლემა აქვს, გადაეცა ყურსასმენი აპარატი....

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის  მიერ ერთჯერადი   სოციალური დახმარებათა პროგრამა 2018 წელს

  1. მრავალშვილინი ოჯახები (ოთხი და მეტი შვილი) —100 (ასი) ლარი თითოეულ არასრულწლოვანზე

ა)  განცხადება

ბ) საბანკო რეკვიზიტი განმცხადებლის სახელზე

გ) მშობლად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი

დ) შვილების დაბადების მოწმობის M ასლები

ე)  განმცხადებელის მშობლის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

ვ) დევნილობის მოწმობის ასლები, როგორც განმცხადებელ მშობელზე ისე არასრულწლოვან შვილებზე, ასეთების არარსებობის შემთხვევაში ცნობა შესაბამის ორგანოდან დევნილობის შესახებ

  1. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახები — 200 (ორასი) ლარი

ა) განცხადება

ბ) საბანკო რეკვიზიტი განმცხადებლის სახელზე

გ) გარდაცვალების დოკუმენტის ასლი

დ) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

ე) დევნილობის მოწმობის ასლი. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში ცნობა შესაბამის ორგანოდან დევნილობის შესახებ

ვ) გარდაცვლილის ოჯახის წევრობის დამადასტურებელი ცნობა გამგეობიდან

 

  1. II მსოფლიო  ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები— 300 (სამასი) ლარი

ა) განცხადება

ბ) საბანკო რეკვიზიტი განმცხადებლის სახელზე

გ) II მსოფლიო ომის მონაწილის ან მათთან გათანაბრებულის

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

დ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

ე) განმცხადებლის დევნილობის მოწმობის ასლი

ვ) თუ ვეტერანი  ვერ მოდის, მაშინ წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს

ნოტარიუსის მიერ გაცემული მინდობილობის დოკუმენტი (დედანი), ან

სასამართლოს მიერ გაცემული მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტი.

 

 

4.სამედიცინო დიაგნოსტიკური  გამოკვლევები.

 

სამედიცინო დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ხორციელდება ქ თბილისის  ს/ს ,,კ.ერისთავის სახ. Eქსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში” მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე:

ა)  განცხადება

ა) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

გ) განმცხადებლის დევნილობის მოწმობის ასლი

დ) ფორმა 100

 

  1. სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა

სამედიცინო დაწესებულებებში გასაწევი მომსახურების ხარჯების  თანადაფინანსება ხორციელდება მოქალაქის მიერ მოთხოვნილი თანხის 25%-ის,  არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით:

ა) განცხადება

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი

გ) განმცხადებლის დევნილობის მოწმობის ასლი

დ) ფორმა 100, ანგარიშფაქტურა.

ე) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მიერ გაცემული საგარანტიო ფურცელი.