სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსება

0
3399

მიმდინარე წელს საქართველოს უმაღლეს სა­განმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობა და პირობები განისაზღვრა საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 სექტემბრის N463 დადგენილებით.

სტუდენტებმა, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ასევე სტუდენტებმა, რომლებიც 2008 წლის 7 აგვისტომდე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაფინანსების მისაღებად განცხადებით უნდა მიმართონ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას. განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა – 5 ოქტომბერი, 2018 წ., 17 საათი.

 

განცხადებას უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 

  1. პირადობის მოწმობის ასლი
  2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ასლი

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here