საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმინისტრის ბრძანება01-68/ო 27/02/2020წ. რეფერალურიმომსახურების“ ფარგლებშიშესაბამისისამედიცინოდახმარების გაწევისშესახებშესაბამისიგადაწყვეტილებისმიღებისხელშეწყობისმიზნით კომისიისშემადგენლობის, მისისაქმიანობისპრინციპების, მომსახურების მოცულობის, დაფინანსებისმექანიზმისადაორგანიზაციულ- ტექნიკური ღონისძიებებისგანსაზღვრისშესახებ დანართი N2

კომისიის მუშაობის  საქმიანობისზოგადი პრინციპები, შეზღუდვები, პრიორიტეტები, დაფინანსების მოცულობა და დაფინანსების მექანიზმები

         მუხლი 1. კომისიისმუშაობისზოგადიპრინციპები

            1. კომისიამუშაობასწარმართავს  „რეფერალურიმომსახურების“ ფარგლებშიშესაბამისისამედიცინოდახმარებისგაწევისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნითკომისიისშექმნისადამისისაქმიანობისწესისგანსაზღვრისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის N331 დადგენილებისა (შემდგომში –  N331 დადგენილება) დაამბრძანებისშესაბამისად. 

2. კომისიათავისსაქმიანობასწარმართავსპროგრამისმიზნებისგათვალისწინებით, რაცუპირველესადგულისხმობსდაეხმაროსსაქართველოსმოქალაქეებსისეთშემთხვევებში, როდესაცმათთვისაუცილებელისამედიცინოსერვისიარარისმოცულისხვასახელმწიფოპროგრამითანდაზღვევით. პროგრამისმიზანიარარისმოსახლეობისსრულიუზრუნველყოფაყველაიმსამედიცინოსერვისისანაზღაურებით, რომელიცწარმოიშვებამიმდინარეწლისგანმავლობაში.

3. კომისიისმიერგადაწყვეტილებისმიღებისასპრიორიტეტებიგანისაზღვრება N331 დადგენილებით, აგრეთვე ამავე დანართით განსაზღვრული სიტუაციებისა და ავადობისდასიკვდილობისუხშირესგამომწვევდაავადებათაჯგუფებისმიხედვით, როდესაცჩარევისგარეშეუახლოესიერთითვისგანმავლობაშიმოსალოდნელიასიცოცხლის, ორგანოსანკიდურისდაკარგვა.

            4.   კომისიისსხდომები, როგორცწესი,  იმართებათვეშიორჯერ, ასევე, საჭიროებისამებრ კომისიის თავმჯდომარის/თავმჯდომარის მოადგილის მოთხოვნით.

            5. კომისიისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებისმოქმედებისვადაა 1 თვე, ხოლოსაქართველოსფარგლებსგარეთდაფინანსებისას – 2 თვეკომისიის საოქმო გადაწყვეტილებისმიღებისდღიდან.

            6. „რეფერალურიმომსახურების“ ფარგლებშიშესაბამისისამედიცინოდახმარებისგაწევისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნითკომისიისშექმნისადამისისაქმიანობისწესისგანსაზღვრისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის N331 დადგენილებით დამტკიცებული კომისიის საქმიანობის წესის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“  და „დ“ქვეპუნქტებით  განსაზღვრული  გარდაცვლილი  პაციენტების დოკუმენტაცია  შესასწავლად გადაგზავნილ იქნეს სსიპ ,,სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში“.  ზემოთ აღნიშნული შემთხვევების განხილვა განხორციელდეს მხოლოდ  სსიპ ,,სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს“ დასკვნის გათვალისწინებით. N331 დადგენილებისადა  შესაბამისი წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებითგათვალისწინებულიპირობებისშესაბამისად.

            7. კომისიისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებაშესაძლებელიაგასაჩივრდესსასამართლოში, კანონმდებლობითდადგენილიწესით.

         მუხლი 2. დახმარებისმოცულობა

1. N331 დადგენილებით დამტკიცებული კომისიის საქმიანობის წესის (შემდგომში – საქმიანობის წესი) მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირებისათვის საქართველოს ფარგლებში გასაწევი/მისაღები დახმარებისმოცულობაგანისაზღვრებათანაგადახდისპრინციპით,კომისიისსხდომისბიუჯეტისდასამედიცინოჩარევისთვისსაჭიროთანხისმიხედვით, არაუმეტეს 10000 ლარისა.

2. მედიკამენტების (გარდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით“ გათვალისწინებული  პრეპარატებისა) დაფინანსებისმოთხოვნითგანაცხადი არ უნდა მოიცავდეს 5-ზე მეტი სავაჭრო დასახელების მედიკამენტს და დანიშნულებაში დეტალურად უნდა იყოს მითითებული პრეპარატის დოზა, მიღების წესი და ხანგრძლივობა.

3. მედიკამენტებისმოთხოვნითგანხილვასექვემდებარებამოქალაქისგანაცხადიწელიწადში2-ჯერ, ხოლო სოციალურად დაუცველი, შშმ და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირებისთვის წელიწადში- 4-ჯერ.

            4. ონკოლოგიურდაავადებათასამკურნალოსხვაპრეპარატებიგანხილვასექვემდებარებაწელიწადში2-ჯერ, სოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში  მცხოვრები პირებისთვის – წელიწადში4-ჯერ.

              5.  ძვირადღირებულიმედიკამენტები (მ.შ. ონკოლოგიურიდაავადებებისსამკურნალო) დაფინანსებასექვემდებარებაწელიწადშიერთჯერ, N331 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ა.ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირებისთვის-წელიწადში ორჯერ, არაუმეტეს 5000,00  ლარისა  წელიწადში.

            6. HER2 რეცეპტორდადებითი  ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებისთვის „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამისთვის განსაზღვრული საბიუჯეტო ასიგნებებიდან მობილიზებული იქნას 3 500 000 (სამი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარი.

            7. საზღვარგარეთმკურნალობისდაფინანსება:

ა) საქართველოსფარგლებსგარეთმკურნალობისთვისსაჭიროდახმარებისმეთოდოლოგიაგანისაზღვრებაიგივეპრიორიტეტებისმიხედვით, რაცსაქართველოშიჩასატარებელიჩარევისდროსდაგანიხილებამხოლოდიმშემთხვევაში, თუშესაბამისიდარგისექსპერტისწერილობითიდასკვნადაადასტურებს, რომმოთხოვნილისამედიცინოსერვისისმიღებასაქართველოშიშეუძლებელია;

ბ) საზღვარგარეთმკურნალობისთვისსაჭიროდახმარებისმოცულობაგანისაზღვრებაარაუმეტეს 10 000  სავალუტოერთეულისექვივალენტისალარში;

გ) საზღვარგარეთდაფინანსებისგანხილვისთვისწარმოდგენილიუნდაიქნეს ამონაწერი საბანკოანგარიშიდანმკურნალობისთვისსაჭიროდანარჩენითანხისდაფიქსირებით;

დ)საქართველოს ფარგლებს გარეთ მკურნალობის/დიაგნოსტიკის მოთხოვნის შემთხვევაში, კომისიის მიერ განსახილველ დოკუმენტაციას დამატებით უნდა ახლდეს ელექტრონულად გადმოგზავნილი სამინისტროს შესაბამისი დარგის ექსპერტის დასკვნა, რომელშიც მითითებული იქნება საქართველოს ფარგლებს გარეთ მკურნალობის აუცილებლობა.

8. თუმაძიებელიარგანეკუთვნებასაქმიანობისწესისმე-2 მუხლისპირველიპუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“ ქვეპუნქტებშიჩამოთვლილს, მაშინ, იმავე წესის მე-3 მუხლის მე – 2 პუნქტის  ,, ა. გ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით,  განხორციელდებამისიშემოსავლებისშესახებ ინფორმაციისმოპოვება  საქმიანობის წესისის მე-5 მუხლის შესაბამისად. ამასთან:

ა) თუაღნიშნულიპარამეტრის 25% აჭარბებსმაძიებლისმიერწარმოდგენილდოკუმენტაციაშიმითითებულმკურნალობისმთლიანთანხას, აღნიშნულიგანაცხადიარგანიხილება;

ბ) თუაღნიშნულიპარამეტრის 25% ნაკლებიამაძიებლისმიერწარმოდგენილდოკუმენტაციაშიმითითებულმკურნალობისმთლიანთანხაზე, აღნიშნულმაძიებელსმიენიჭებაგადახდისდაბალისტატუსი, რაცშესაძლებელიაგამოიხატებოდესგადახდისლიმიტშიდათანაგადახდის %-ში.

         მუხლი 3. პროგრამითდაფინანსების და ანაზღაურებისშეზღუდვები

            1. საყოველთაოჯანდაცვისპროგრამისე.წ. ,,მინიმალურიპაკეტით“ მოსარგებლეპაციენტებისგანცხადებებიგანხილვასექვემდებარებაინდივიდუალურრეჟიმში,  მხოლოდსიცოცხლისდაკარგვისუშუალორისკისშემცველიმდგომარეობებისას.

            2. ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებშიმცხოვრებიმოსახლეობისგანაცხადებისდაფინანსებაწელიწადშიარაუმეტეს15000ლარისა.

3. გულის თანდაყოლილი მანკის დიაგნოზის მქონე პაციენტების სამედიცინო მომსახურება დაფინანსებას ექვემდებარება N331 დადგენილებით განსაზღვრული მოცულობისა და ტარიფების შესაბამისად.

4. პროგრამულად  აღმოჩენილი  ტექნიკური  უზუსტობის  შემთხვევაში (არასწორად მითითებული  სერვისის მიმწოდებლის სახელწოდება, მისამართი, ნოზოლოგიის/ჩარევის კოდი),  კორექტირება შესაძლებელია  განხორციელდეს  მხოლოდ   რეფერალის საორგანიზაციო სამმართველოს უფროსის   მიერ   კომისიის  თავმჯდომარესთან/მოადგილესთან  შეთანხმებით.

            5. კომისიისმიერარგანიხილება:

            ა) გარდაცვლილიპაციენტისათვისგაწეულისამედიცინომომსახურებისდაფინანსებისსაკითხი;

            ბ) საყოველთაოჯანდაცვისპროგრამითგანსაზღვრულილიმიტისზევითრეანიმაციულიმკურნალობისხარჯებისდაფინანსებისსაკითხი;(გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

            გ) სახელმწიფოპროგრამითანდაზღვევითგათვალისწინებულიპაციენტისთანაგადახდისწილისდაფინანსებისსაკითხი (გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

            დ) ესთეტიკურიქირურგია, ბარიატრიული ქირურგია,  კოსმეტიკურიმიზნითჩატარებული  მკურნალობა დასტომატოლოგიურიპროფილისმკურნალობადაპროთეზირება; მხედველობის ექსიმერ-ლაზერული კორექცია, სტრაბიზმის კორექცია (გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

            ე) ორთოპედიულიენდოპროთეზირებისოპერაციები;(გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

ვ) გეგმურილაბორატორიულ – დიაგნოსტიკურიკვლევები (გარდა N331 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ა.ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირებისთვის პირებისა, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში);

ზ) რადიაქტიურიიოდითმკურნალობა (გარდა N331 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ა.ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირებისა, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში);

            თ)  პლაზმაფერეზის,  გულისგარეგანიკონტრპულსაციისპროცედურები;

            ი) სამედიცინოჩვენებისადაექიმისდანიშნულებისგარეშემკურნალობა, თვითმკურნალობა;

            კ) სანატორიულ – კურორტულიმკურნალობა;

            ლ) ინ-ვიტროგანაყოფიერებადამასთანდაკავშირებულისერვისები;

            მ) უცხოქვეყნისმოქალაქისსამედიცინოსერვისებისდაფინანსებისსაკითხი;

            ნ) რეაბილიტაციურიდაფიზიოთერაპიულიმკურნალობა (მ.შ. ბავშვთანერვ-კუნთოვანიპათოლოგიების, ასევე, ნარკოდამოკიდებულებისადაალკოჰოლიზმისშემთხევაში);  დამხმარე  საშუალებები,  ჰიგიენური მოხმარების  ნივთები და საკვები;

ო)კარდიოქირურგიული სერვისების თანაგადახდის წილის (მ.შ. სოც. დაუცველი პირებისთვის და ვეტერანებისთვის)  დაფინანსების საკითხი;

პ) პაციენტისათვისგაწეულისამედიცინომომსახურებისდაფინანსებისსაკითხი, თუ მიმართვების ადმინისტრირების მოდულის მიერ პირი დაფიქსირდება, როგორც გარდაცვლილი (გარდა გულის თანდაყოლილი მანით დაავადებული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირებისა, რომელთა საკითხის განხილვა შესაძლებელია მხოლოდ სსიპ ,,სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს“ დასკვნის საფუძველზე);

ჟ) უკვე ჩატარებული მკურნალობის, გადახდილი თანხის ან არსებული ფულადი ვალდებულების (დავალიანების) ანაზღაურების საკითხი.

            6. კომისიის მიერ დაფინანანსებული შემთხვევების ანაზღაურებამდე, კლინიკა ვალდებულია შემთხვევის დაფინანსების მოთხოვნაში დამატებით ასახოს შემთხვევის თანაგადახდის შესახებ ინფორმაცია. ასეთი თანაგადახდის არსებობის შემთხვევაში, სააგენტოს მხრიდან ანაზღაურებას ექვემდებარება დარჩენილი (გადაუხდელი) ნაწილი, კომისიის ლიმიტის გათვალისწინებით.

            მუხლი 4.  დროებითოკუპირებულტერიტორიაზემცხოვრებპირთარეფერალურიმომსახურებისსახელმწიფოპროგრამისფარგლებშიდახმარებისგაწევისპრინციპები

            1. კომისიისსპეციალურიშემადგენლობისსხდომაზეგანიხილებაიმმოქალაქეთასამედიცინოსერვისებისდაფინანსება, რომლებიცცხოვრობენოკუპირებულტერიტორიებზედაარარიანსაქართველოსჯანდაცვისადასოციალურიპროგრამებისმოსარგებლეებიანსაქართველოსსამედიცინოდაწესებულებებშიგადმოყვანილიქნენ სსიპ  – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების  ცენტრთან შეთანხმებით, წარმოდგენილიაქვთშერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებშისაქართველოსსახელმწიფომინისტრისაპარატისდააფხაზეთისა/რჯანმრთელობისდასოციალურიდაცვისსამინისტროსანსაქართველო-სამხრეთოსეთისადმინისტრაციისჯანმრთელობისდაცვისდეპარტამენტისშუამდგომლობები, რომლითაცდადასტურებულიამათიიდენტობა.

            2. პირიიდენტიფიცირდებაშერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებშისაქართველოსსახელმწიფომინისტრისაპარატისადააფხაზეთისადასაქართველო-სამხრეთოსეთისადმინისტრაციისშესაბამისისტრუქტურებისმიერ.

            3. განხილვასექვემდებარებასერვისებისღირებულება, წარმოდგენილი  „საყოველთაოჯანდაცვაზეგადასვლისმიზნითგასატარებელზოგიერთღონისძებათაშესახებ“  საქართველოსმთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებითგანსაზღვრული კოდისათვის  სერვისის განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ მოწოდებული ტარიფის შესაბამისად.         

4. სერვისების დაფინანსებაგანისაზღვრება „საყოველთაოჯანდაცვაზეგადასვლისმიზნითგასატარებელზოგიერთღონისძებათაშესახებ“  საქართველოსმთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებითგანსაზღვრული კოდისთვის  სერვისის განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ მოწოდებული ტარიფის შესაბამისად,  100%-თ,   გეგმური ქირურგიული სერვისები განიხილება  არაუმეტეს 1 შემთხვევისაწელიწადში.

5. დაფინანსებისწლიურილიმიტიგანისაზღვრებაარაუმეტეს 15 000 ლარისა.

            6. დაფინანსებასარექვემდებარება:

            ა) ამბულატორიული (პირველადი) დიაგნოსტიკა (განიხილებამხოლოდგანსაკუთრებულიმდგომარეობებითგამოწვეულიწინასწარშეთანხმებულისიტუაციებისას);

            ბ) ინ-ვიტროგანაყოფიერებასთანდაკავშირებულისერვისები;

გ) პლასტიკურიდაესთეტიკურიკორექციისმიზნითდაგეგმილიქირურგიულისერვისები (მ.შ. ცხვირისძგიდისგამრუდებისოპერაციულიმკურნალობა, მხედველობის ექსიმერ-ლაზერული კორექცია, ძვირადღირებული ბროლი);  ბარიატრიული ქირურგია, სტრაბიზმის კორექცია;

            დ) რეაბილიტაციურიდაფიზიოთერაპიულიმკურნალობა (მ.შ. ბავშვთანერვ-კუნთოვანიპათოლოგიების, ასევე, ნარკოდამოკიდებულებისადაალკოჰოლიზმისშემთხვევაში);

            ე)  C ჰეპატიტისსპეციფიკურიანტივირუსულიმკურნალობა;

            ვ) სტომატოლოგიურიპროფილისმკურნალობადაპროთეზირება;

            ზ)  ორთოპედიულიენდოპროთეზირებისოპერაციები;

            თ) პლაზმაფერეზის, გულისგარეგანიკონტრპულსაციისპროცედურები;

            ი) სამედიცინოჩვენებისადაექიმისდანიშნულებისგარეშემკურნალობა, თვითმკურნალობა;

            კ)  სანატორიულ – კურორტულიმკურნალობა; 

მუხლი 5. მომსახურების მოცულობა და დაფინანსების მექანიზმი N331 დადგენილებით დამტკიცებული ,,კომისიის საქმიანობის წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე“, ,,ვ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირებისათვის:

1. HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ადრეული ძუძუს ადრეული და მეტასტაზური კიბოს მკურნალობის კომპონენტის ფარგლებში:

1.1. გათვალისწინებულია შემდეგი მედიკამენტების  დაფინანსების უზრუნველყოფა:

ა) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის ან რადიკალური ოპერაციის შემდგომ განვითარებული რეციდივის შემთხვევაში  ტრასტუზუმაბი;

ბ) HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში:

ბ.ა) ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი;

ბ.ბ) ლაპატინიბი.

1.2.  მედიკამენტების გაცემის წესი:

ა) პროგრამაში ჩასართავად მოსარგებლემ/კანონიერმა წარმომადგენელმა,  მედიკამენტის დაფინანსების თაობაზე პირველადი მოთხოვნისას, საქმიანობის წესის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციასთან ერთად დამატებით უნდა წარმოადგინოს სამინისტროსა და შესაბამის უფლებამოსილ კომპანიას შორის გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული აფთიაქების მიერ გაცემული მედიკამენტის ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურა, ასევე:

ბ) HER-2 დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში – საერთაშორისო სტანდარტის მორფოლოგიური ლაბორატორიის (გინეკოლოგიური და მამოლოგიური პათოლოგიების მიმართულებით გამოცდილების მქონე) მიერ დადასტურებული დასკვნა HER-2 რეცეპტორდადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს არსებობის თაობაზე;

გ) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ძუძუს კიბოს რადიკალური ოპერაციის შემდგომ განვითარებული რეციდივის შემთხვევაში, ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.2“ ქვეპუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დასკვნა და ასევე, ტარგეტული თერაპიისა და ოპერაციული მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (შემდგომში – ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს სამინისტროში წარმოდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე. ამასთან, ტარგეტული თერაპიის მიმწოდებელი დაწესებულების მიერ გაცემულ ფორმა №IV-100/ა-ში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს მოსარგებლის წონა, ჩასატარებელი ტარგეტული თერაპიის სქემა;

დ) HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში:

დ.ა) სამინისტროში მომართვის თარიღამდე არაუმეტეს 2 კვირით ადრე გაცემული კონსილიუმის დასკვნა (რომელიც მოიცავს შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა კლინიკის არანაკლებ, 3 სერტიფიცირებული ექიმის დასკვნას) პაციენტისათვის შესაბამისი მედიკამენტით მკურნალობის ჩატარების აუცილებლობისა და  პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  მზაობის თაობაზე;

დ.ბ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა),

რომელიც გაცემული უნდა იყოს სამინისტროში წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე. ამასთან, ფორმა №IV-100/ა-ში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს:

დ.ბ.ა) პირის მიერ ტარგეტული თერაპიის ჩატარების სტატუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ.ბ.ბ) რადიოლოგიურად დადასტურებული  მეტასტაზური დაავადება;

დ.ბ.გ) განდევნის ფრაქციის მაჩვენებელი;

დ.ბ.დ) ფიზიკური აქტივობის განმსაზღვრელი სტატუსი;

დ.ბ.ე) ძვლის ტვინის, ღვიძლისა და თირკმლის ფუნქციური ანალიზები.

ე) ყოველი მომდევნო ფლაკონის მისაღებად, კომისიაზე განაცხადთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების ბეჭდით დამოწმებული ფორმა (დანართი N1), რომელიც მოიცავს ინფორმაციას მედიკამენტის ხარჯვის თაობაზე;

ვ) HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს შემთხვევაში, მკურნალობის ყოველი სამი კურსის შემდგომ მოსარგებლე ვალდებულია დამატებით წარმოადგინოს განახლებული ფორმა №IV-100/ა;

ზ) დოკუმენტაციის მიღების შემდგომ კომისია უფლებამოსილია კვლევების განმახორციელებელი ლაბორატორიისაგან გამოითხოვს საერთაშორისო აკრედიტაციის ქონის ან/და საერთაშორისო აკრედიტირებულ ლაბორატორიასთან, HER-2 დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს სადიაგნოსტიკო კვლევებზე, ხარისხის გარე-კონტროლის წარმოების დამადასტურებელი დოკუმენტი/სერტიფიკატი, ასეთი დოკუმენტების ვერ მოპოვების/არარსებობის შემთხვევაში კი – მოსარგებლეს აცნობოს კვლევის განმეორებითი ჩატარების აუცილებლობის თაობაზე;

თ) მედიკამენტების ფასდაკლებით მისაღებად, მოსარგებლემ/კანონიერმა წარმომადგენელმა შესაბამის აფთიაქებში უნდა წარადგინოს საგარანტიო წერილი, მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კანონიერი წარმომადგნელის შემთხვევაში დამატებით კანონიერი წარმომადგენლის მოწმობა) და მედიკამენტის ხარჯვის სპეციალური ფორმა (დანართი N1). მედიკამენტის ხარჯვის სპეციალური ფორმა გაიცემა საგარანტიო წერილთან ერთად.

1.3. დაფინანსების წესი

ა) ამ დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.1“ ქვეპუნქტის ,,ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტების ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტები მოსარგებლეებს უფინანსდებათ დადგენილი ღირებულების 80% ოდენობით (თანაგადახდა შეადგენს 20%);

ბ) ამ დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.1“ ქვეპუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტი (ტრასტუზუმაბი) მოსარგებლეებს უფინანსდებათ ერთწლიანი კურსის მოცულობით, ამ დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.1“ ქვეპუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტები „პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი“, მოსარგებლეებს უფინანსდებათ მაქსიმუმ 8 ინფუზიის მოცულობით, ხოლო ,,ტრასტუზუმაბი“ და/ან ,,ლაპატინიბი“ მოსარგებლეებს უფინანსდებათ ერთწლიანი კურსის მოცულობით;

გ) თუ მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირს მკურნალობის დასრულებამდე შეეცვალა სარეიტინგო ქულა, ცვლილების მიუხედავად, მკურნალობა დასრულდება  იმ პირობებით, რომლითაც დაიწყო მომსახურება.

2. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა მკურნალობის კომპონენტის ფარგლებში:

ა) მოსარგებლეს სამედიცინო დახმარების მიღება შეუძლია სამედიცინო დაწესებულებაში  მიმართვით, სადაც ექიმის მიერ ხორციელდება ადგილზე შემთხვევის გაანალიზება, იდენტიფიცირება და შეფასება, ამასთან, ,,გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობასა (მათ შორის, ოჯახში ძალადობაზე) და/ან სექსუალურ ძალადობაზე ჯანდაცვის რეაგირების გაძლიერების უზრუნველსაყოფად, საპილოტედ განსაზღვრულ სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში „გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების ფორმის“ იმპლემენტაციის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 მარტის N01-77/ო ბრძანებით განსაზღვრულ დაწესებულებებში გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების ფორმის (ამბულატორიული სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელისთვის – „გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების“ ფორმა NIV-200-5/ბ და სტაციონარული სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელისთვის – „გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების“ ფორმა NIV-300/ბ), ხოლო სხვა დაწესებულებებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა NIV-100/ა შევსება და სამედიცინო დახმარების გაწევა, ან გადამისამართება შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მისაღებად;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით, მოსარგებლეს საჭიროების შესაბამისად შეუძლია მიიღოს შემდეგი სახის მომსახურება:

ბ.ა) აივ-ინფექციის პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკით (PEP) უზრუნველყოფა;

ბ.ბ) სქესობრივი გზით გადამდები დაავადების (შემდგომში – სგგდ) ინფექციების პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკით (PEP) უზრუნველყოფა ძალადობის ფაქტიდან 72 საათის განმავლობაში, ხოლო, თუ მომართვის მომენტისთვის 72 საათი გასულია, ფაქტიდან 5 დღის განმავლობაში;

ბ.გ) გადაუდებელი კონტრაცეფციით (მათ შორის, მედიკამენტოზური/საშვილოსნოს შიდა სპირალი, ძალადობის ფაქტიდან 72 საათის განმავლობაში, ხოლო, თუ მომართვის მომენტისთვის 72 საათი გასულია, ფაქტიდან 5 დღის განმავლობაში) უზრუნველყოფა.

ბ.დ) სგგდ-ის ტესტირება და მკურნალობა არაეფექტური/არჩატარებული პეპი-ის (PEP) შემთხვევაში;

ბ.ე) გაუპატიურების შედეგად დამდგარი ორსულობის შემთხვევაში, მედიკამენტოზური ან ქირურგიული აბორტი.

გ) მოსარგებლეს ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტის მიღება შეუძლია აფთიაქში ექიმის მიმართვისა და ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარდგენის შემთხვევაში;

დ) მკურნალობისთვის საჭირო დაფინანსების მისაღებად, პაციენტის მიღებიდან არაუმეტეს 24 სთ-ს განმავლობაში, ექიმის/დაწესებულების მიერ უნდა განხორციელდეს ამ დანართის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი ფორმის,  ფორმა NIV-100/ა და მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაგზავნა კომისიაზე, სამინისტროს ელექტრონული ფოსტის (info@moh.gov.ge) მეშვეობით;

კომისიის მუშაობის  საქმიანობისზოგადი პრინციპები, შეზღუდვები, პრიორიტეტები, დაფინანსების მოცულობა და დაფინანსების მექანიზმები

         მუხლი 1. კომისიისმუშაობისზოგადიპრინციპები

            1. კომისიამუშაობასწარმართავს  „რეფერალურიმომსახურების“ ფარგლებშიშესაბამისისამედიცინოდახმარებისგაწევისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნითკომისიისშექმნისადამისისაქმიანობისწესისგანსაზღვრისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის N331 დადგენილებისა (შემდგომში –  N331 დადგენილება) დაამბრძანებისშესაბამისად. 

2. კომისიათავისსაქმიანობასწარმართავსპროგრამისმიზნებისგათვალისწინებით, რაცუპირველესადგულისხმობსდაეხმაროსსაქართველოსმოქალაქეებსისეთშემთხვევებში, როდესაცმათთვისაუცილებელისამედიცინოსერვისიარარისმოცულისხვასახელმწიფოპროგრამითანდაზღვევით. პროგრამისმიზანიარარისმოსახლეობისსრულიუზრუნველყოფაყველაიმსამედიცინოსერვისისანაზღაურებით, რომელიცწარმოიშვებამიმდინარეწლისგანმავლობაში.

3. კომისიისმიერგადაწყვეტილებისმიღებისასპრიორიტეტებიგანისაზღვრება N331 დადგენილებით, აგრეთვე ამავე დანართით განსაზღვრული სიტუაციებისა და ავადობისდასიკვდილობისუხშირესგამომწვევდაავადებათაჯგუფებისმიხედვით, როდესაცჩარევისგარეშეუახლოესიერთითვისგანმავლობაშიმოსალოდნელიასიცოცხლის, ორგანოსანკიდურისდაკარგვა.

            4.   კომისიისსხდომები, როგორცწესი,  იმართებათვეშიორჯერ, ასევე, საჭიროებისამებრ კომისიის თავმჯდომარის/თავმჯდომარის მოადგილის მოთხოვნით.

            5. კომისიისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებისმოქმედებისვადაა 1 თვე, ხოლოსაქართველოსფარგლებსგარეთდაფინანსებისას – 2 თვეკომისიის საოქმო გადაწყვეტილებისმიღებისდღიდან.

            6. „რეფერალურიმომსახურების“ ფარგლებშიშესაბამისისამედიცინოდახმარებისგაწევისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნითკომისიისშექმნისადამისისაქმიანობისწესისგანსაზღვრისშესახებ“ საქართველოსმთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის N331 დადგენილებით დამტკიცებული კომისიის საქმიანობის წესის  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“  და „დ“ქვეპუნქტებით  განსაზღვრული  გარდაცვლილი  პაციენტების დოკუმენტაცია  შესასწავლად გადაგზავნილ იქნეს სსიპ ,,სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში“.  ზემოთ აღნიშნული შემთხვევების განხილვა განხორციელდეს მხოლოდ  სსიპ ,,სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს“ დასკვნის გათვალისწინებით. N331 დადგენილებისადა  შესაბამისი წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებითგათვალისწინებულიპირობებისშესაბამისად.

            7. კომისიისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებაშესაძლებელიაგასაჩივრდესსასამართლოში, კანონმდებლობითდადგენილიწესით.

         მუხლი 2. დახმარებისმოცულობა

1. N331 დადგენილებით დამტკიცებული კომისიის საქმიანობის წესის (შემდგომში – საქმიანობის წესი) მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირებისათვის საქართველოს ფარგლებში გასაწევი/მისაღები დახმარებისმოცულობაგანისაზღვრებათანაგადახდისპრინციპით,კომისიისსხდომისბიუჯეტისდასამედიცინოჩარევისთვისსაჭიროთანხისმიხედვით, არაუმეტეს 10000 ლარისა.

2. მედიკამენტების (გარდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით“ გათვალისწინებული  პრეპარატებისა) დაფინანსებისმოთხოვნითგანაცხადი არ უნდა მოიცავდეს 5-ზე მეტი სავაჭრო დასახელების მედიკამენტს და დანიშნულებაში დეტალურად უნდა იყოს მითითებული პრეპარატის დოზა, მიღების წესი და ხანგრძლივობა.

3. მედიკამენტებისმოთხოვნითგანხილვასექვემდებარებამოქალაქისგანაცხადიწელიწადში2-ჯერ, ხოლო სოციალურად დაუცველი, შშმ და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირებისთვის წელიწადში- 4-ჯერ.

            4. ონკოლოგიურდაავადებათასამკურნალოსხვაპრეპარატებიგანხილვასექვემდებარებაწელიწადში2-ჯერ, სოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში  მცხოვრები პირებისთვის – წელიწადში4-ჯერ.

              5.  ძვირადღირებულიმედიკამენტები (მ.შ. ონკოლოგიურიდაავადებებისსამკურნალო) დაფინანსებასექვემდებარებაწელიწადშიერთჯერ, N331 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ა.ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირებისთვის-წელიწადში ორჯერ, არაუმეტეს 5000,00  ლარისა  წელიწადში.

            6. HER2 რეცეპტორდადებითი  ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებისთვის „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამისთვის განსაზღვრული საბიუჯეტო ასიგნებებიდან მობილიზებული იქნას 3 500 000 (სამი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარი.

            7. საზღვარგარეთმკურნალობისდაფინანსება:

ა) საქართველოსფარგლებსგარეთმკურნალობისთვისსაჭიროდახმარებისმეთოდოლოგიაგანისაზღვრებაიგივეპრიორიტეტებისმიხედვით, რაცსაქართველოშიჩასატარებელიჩარევისდროსდაგანიხილებამხოლოდიმშემთხვევაში, თუშესაბამისიდარგისექსპერტისწერილობითიდასკვნადაადასტურებს, რომმოთხოვნილისამედიცინოსერვისისმიღებასაქართველოშიშეუძლებელია;

ბ) საზღვარგარეთმკურნალობისთვისსაჭიროდახმარებისმოცულობაგანისაზღვრებაარაუმეტეს 10 000  სავალუტოერთეულისექვივალენტისალარში;

გ) საზღვარგარეთდაფინანსებისგანხილვისთვისწარმოდგენილიუნდაიქნეს ამონაწერი საბანკოანგარიშიდანმკურნალობისთვისსაჭიროდანარჩენითანხისდაფიქსირებით;

დ)საქართველოს ფარგლებს გარეთ მკურნალობის/დიაგნოსტიკის მოთხოვნის შემთხვევაში, კომისიის მიერ განსახილველ დოკუმენტაციას დამატებით უნდა ახლდეს ელექტრონულად გადმოგზავნილი სამინისტროს შესაბამისი დარგის ექსპერტის დასკვნა, რომელშიც მითითებული იქნება საქართველოს ფარგლებს გარეთ მკურნალობის აუცილებლობა.

8. თუმაძიებელიარგანეკუთვნებასაქმიანობისწესისმე-2 მუხლისპირველიპუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“ ქვეპუნქტებშიჩამოთვლილს, მაშინ, იმავე წესის მე-3 მუხლის მე – 2 პუნქტის  ,, ა. გ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით,  განხორციელდებამისიშემოსავლებისშესახებ ინფორმაციისმოპოვება  საქმიანობის წესისის მე-5 მუხლის შესაბამისად. ამასთან:

ა) თუაღნიშნულიპარამეტრის 25% აჭარბებსმაძიებლისმიერწარმოდგენილდოკუმენტაციაშიმითითებულმკურნალობისმთლიანთანხას, აღნიშნულიგანაცხადიარგანიხილება;

ბ) თუაღნიშნულიპარამეტრის 25% ნაკლებიამაძიებლისმიერწარმოდგენილდოკუმენტაციაშიმითითებულმკურნალობისმთლიანთანხაზე, აღნიშნულმაძიებელსმიენიჭებაგადახდისდაბალისტატუსი, რაცშესაძლებელიაგამოიხატებოდესგადახდისლიმიტშიდათანაგადახდის %-ში.

         მუხლი 3. პროგრამითდაფინანსების და ანაზღაურებისშეზღუდვები

            1. საყოველთაოჯანდაცვისპროგრამისე.წ. ,,მინიმალურიპაკეტით“ მოსარგებლეპაციენტებისგანცხადებებიგანხილვასექვემდებარებაინდივიდუალურრეჟიმში,  მხოლოდსიცოცხლისდაკარგვისუშუალორისკისშემცველიმდგომარეობებისას.

            2. ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებშიმცხოვრებიმოსახლეობისგანაცხადებისდაფინანსებაწელიწადშიარაუმეტეს15000ლარისა.

3. გულის თანდაყოლილი მანკის დიაგნოზის მქონე პაციენტების სამედიცინო მომსახურება დაფინანსებას ექვემდებარება N331 დადგენილებით განსაზღვრული მოცულობისა და ტარიფების შესაბამისად.

4. პროგრამულად  აღმოჩენილი  ტექნიკური  უზუსტობის  შემთხვევაში (არასწორად მითითებული  სერვისის მიმწოდებლის სახელწოდება, მისამართი, ნოზოლოგიის/ჩარევის კოდი),  კორექტირება შესაძლებელია  განხორციელდეს  მხოლოდ   რეფერალის საორგანიზაციო სამმართველოს უფროსის   მიერ   კომისიის  თავმჯდომარესთან/მოადგილესთან  შეთანხმებით.

            5. კომისიისმიერარგანიხილება:

            ა) გარდაცვლილიპაციენტისათვისგაწეულისამედიცინომომსახურებისდაფინანსებისსაკითხი;

            ბ) საყოველთაოჯანდაცვისპროგრამითგანსაზღვრულილიმიტისზევითრეანიმაციულიმკურნალობისხარჯებისდაფინანსებისსაკითხი;(გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

            გ) სახელმწიფოპროგრამითანდაზღვევითგათვალისწინებულიპაციენტისთანაგადახდისწილისდაფინანსებისსაკითხი (გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

            დ) ესთეტიკურიქირურგია, ბარიატრიული ქირურგია,  კოსმეტიკურიმიზნითჩატარებული  მკურნალობა დასტომატოლოგიურიპროფილისმკურნალობადაპროთეზირება; მხედველობის ექსიმერ-ლაზერული კორექცია, სტრაბიზმის კორექცია (გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

            ე) ორთოპედიულიენდოპროთეზირებისოპერაციები;(გამონაკლისიასოციალურადდაუცველი და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირები, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში); 

ვ) გეგმურილაბორატორიულ – დიაგნოსტიკურიკვლევები (გარდა N331 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ა.ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული და ოკუპირებულიტერიტორიისმიმდებარესოფლებში მცხოვრები პირებისთვის პირებისა, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში);

ზ) რადიაქტიურიიოდითმკურნალობა (გარდა N331 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის ა.ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირებისა, რომელთა საკითხიგანიხილებაინდივიდუალურრეჟიმში);

            თ)  პლაზმაფერეზის,  გულისგარეგანიკონტრპულსაციისპროცედურები;

            ი) სამედიცინოჩვენებისადაექიმისდანიშნულებისგარეშემკურნალობა, თვითმკურნალობა;

            კ) სანატორიულ – კურორტულიმკურნალობა;

            ლ) ინ-ვიტროგანაყოფიერებადამასთანდაკავშირებულისერვისები;

            მ) უცხოქვეყნისმოქალაქისსამედიცინოსერვისებისდაფინანსებისსაკითხი;

            ნ) რეაბილიტაციურიდაფიზიოთერაპიულიმკურნალობა (მ.შ. ბავშვთანერვ-კუნთოვანიპათოლოგიების, ასევე, ნარკოდამოკიდებულებისადაალკოჰოლიზმისშემთხევაში);  დამხმარე  საშუალებები,  ჰიგიენური მოხმარების  ნივთები და საკვები;

ო)კარდიოქირურგიული სერვისების თანაგადახდის წილის (მ.შ. სოც. დაუცველი პირებისთვის და ვეტერანებისთვის)  დაფინანსების საკითხი;

პ) პაციენტისათვისგაწეულისამედიცინომომსახურებისდაფინანსებისსაკითხი, თუ მიმართვების ადმინისტრირების მოდულის მიერ პირი დაფიქსირდება, როგორც გარდაცვლილი (გარდა გულის თანდაყოლილი მანით დაავადებული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირებისა, რომელთა საკითხის განხილვა შესაძლებელია მხოლოდ სსიპ ,,სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს“ დასკვნის საფუძველზე);

ჟ) უკვე ჩატარებული მკურნალობის, გადახდილი თანხის ან არსებული ფულადი ვალდებულების (დავალიანების) ანაზღაურების საკითხი.

            6. კომისიის მიერ დაფინანანსებული შემთხვევების ანაზღაურებამდე, კლინიკა ვალდებულია შემთხვევის დაფინანსების მოთხოვნაში დამატებით ასახოს შემთხვევის თანაგადახდის შესახებ ინფორმაცია. ასეთი თანაგადახდის არსებობის შემთხვევაში, სააგენტოს მხრიდან ანაზღაურებას ექვემდებარება დარჩენილი (გადაუხდელი) ნაწილი, კომისიის ლიმიტის გათვალისწინებით.

            მუხლი 4.  დროებითოკუპირებულტერიტორიაზემცხოვრებპირთარეფერალურიმომსახურებისსახელმწიფოპროგრამისფარგლებშიდახმარებისგაწევისპრინციპები

            1. კომისიისსპეციალურიშემადგენლობისსხდომაზეგანიხილებაიმმოქალაქეთასამედიცინოსერვისებისდაფინანსება, რომლებიცცხოვრობენოკუპირებულტერიტორიებზედაარარიანსაქართველოსჯანდაცვისადასოციალურიპროგრამებისმოსარგებლეებიანსაქართველოსსამედიცინოდაწესებულებებშიგადმოყვანილიქნენ სსიპ  – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების  ცენტრთან შეთანხმებით, წარმოდგენილიაქვთშერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებშისაქართველოსსახელმწიფომინისტრისაპარატისდააფხაზეთისა/რჯანმრთელობისდასოციალურიდაცვისსამინისტროსანსაქართველო-სამხრეთოსეთისადმინისტრაციისჯანმრთელობისდაცვისდეპარტამენტისშუამდგომლობები, რომლითაცდადასტურებულიამათიიდენტობა.

            2. პირიიდენტიფიცირდებაშერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებშისაქართველოსსახელმწიფომინისტრისაპარატისადააფხაზეთისადასაქართველო-სამხრეთოსეთისადმინისტრაციისშესაბამისისტრუქტურებისმიერ.

            3. განხილვასექვემდებარებასერვისებისღირებულება, წარმოდგენილი  „საყოველთაოჯანდაცვაზეგადასვლისმიზნითგასატარებელზოგიერთღონისძებათაშესახებ“  საქართველოსმთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებითგანსაზღვრული კოდისათვის  სერვისის განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ მოწოდებული ტარიფის შესაბამისად.         

4. სერვისების დაფინანსებაგანისაზღვრება „საყოველთაოჯანდაცვაზეგადასვლისმიზნითგასატარებელზოგიერთღონისძებათაშესახებ“  საქართველოსმთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებითგანსაზღვრული კოდისთვის  სერვისის განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ მოწოდებული ტარიფის შესაბამისად,  100%-თ,   გეგმური ქირურგიული სერვისები განიხილება  არაუმეტეს 1 შემთხვევისაწელიწადში.

5. დაფინანსებისწლიურილიმიტიგანისაზღვრებაარაუმეტეს 15 000 ლარისა.

            6. დაფინანსებასარექვემდებარება:

            ა) ამბულატორიული (პირველადი) დიაგნოსტიკა (განიხილებამხოლოდგანსაკუთრებულიმდგომარეობებითგამოწვეულიწინასწარშეთანხმებულისიტუაციებისას);

            ბ) ინ-ვიტროგანაყოფიერებასთანდაკავშირებულისერვისები;

გ) პლასტიკურიდაესთეტიკურიკორექციისმიზნითდაგეგმილიქირურგიულისერვისები (მ.შ. ცხვირისძგიდისგამრუდებისოპერაციულიმკურნალობა, მხედველობის ექსიმერ-ლაზერული კორექცია, ძვირადღირებული ბროლი);  ბარიატრიული ქირურგია, სტრაბიზმის კორექცია;

            დ) რეაბილიტაციურიდაფიზიოთერაპიულიმკურნალობა (მ.შ. ბავშვთანერვ-კუნთოვანიპათოლოგიების, ასევე, ნარკოდამოკიდებულებისადაალკოჰოლიზმისშემთხვევაში);

            ე)  C ჰეპატიტისსპეციფიკურიანტივირუსულიმკურნალობა;

            ვ) სტომატოლოგიურიპროფილისმკურნალობადაპროთეზირება;

            ზ)  ორთოპედიულიენდოპროთეზირებისოპერაციები;

            თ) პლაზმაფერეზის, გულისგარეგანიკონტრპულსაციისპროცედურები;

            ი) სამედიცინოჩვენებისადაექიმისდანიშნულებისგარეშემკურნალობა, თვითმკურნალობა;

            კ)  სანატორიულ – კურორტულიმკურნალობა; 

მუხლი 5. მომსახურების მოცულობა და დაფინანსების მექანიზმი N331 დადგენილებით დამტკიცებული ,,კომისიის საქმიანობის წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე“, ,,ვ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირებისათვის:

1. HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ადრეული ძუძუს ადრეული და მეტასტაზური კიბოს მკურნალობის კომპონენტის ფარგლებში:

1.1. გათვალისწინებულია შემდეგი მედიკამენტების  დაფინანსების უზრუნველყოფა:

ა) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის ან რადიკალური ოპერაციის შემდგომ განვითარებული რეციდივის შემთხვევაში  ტრასტუზუმაბი;

ბ) HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში:

ბ.ა) ტრასტუზუმაბი ან პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი;

ბ.ბ) ლაპატინიბი.

1.2.  მედიკამენტების გაცემის წესი:

ა) პროგრამაში ჩასართავად მოსარგებლემ/კანონიერმა წარმომადგენელმა,  მედიკამენტის დაფინანსების თაობაზე პირველადი მოთხოვნისას, საქმიანობის წესის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციასთან ერთად დამატებით უნდა წარმოადგინოს სამინისტროსა და შესაბამის უფლებამოსილ კომპანიას შორის გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული აფთიაქების მიერ გაცემული მედიკამენტის ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურა, ასევე:

ბ) HER-2 დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში – საერთაშორისო სტანდარტის მორფოლოგიური ლაბორატორიის (გინეკოლოგიური და მამოლოგიური პათოლოგიების მიმართულებით გამოცდილების მქონე) მიერ დადასტურებული დასკვნა HER-2 რეცეპტორდადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს არსებობის თაობაზე;

გ) HER-2 რეცეპტორ-დადებითი ძუძუს კიბოს რადიკალური ოპერაციის შემდგომ განვითარებული რეციდივის შემთხვევაში, ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.2“ ქვეპუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დასკვნა და ასევე, ტარგეტული თერაპიისა და ოპერაციული მკურნალობის მიმწოდებელი დაწესებულებებიდან მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (შემდგომში – ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს სამინისტროში წარმოდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე. ამასთან, ტარგეტული თერაპიის მიმწოდებელი დაწესებულების მიერ გაცემულ ფორმა №IV-100/ა-ში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს მოსარგებლის წონა, ჩასატარებელი ტარგეტული თერაპიის სქემა;

დ) HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს დიაგნოზის შემთხვევაში:

დ.ა) სამინისტროში მომართვის თარიღამდე არაუმეტეს 2 კვირით ადრე გაცემული კონსილიუმის დასკვნა (რომელიც მოიცავს შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა კლინიკის არანაკლებ, 3 სერტიფიცირებული ექიმის დასკვნას) პაციენტისათვის შესაბამისი მედიკამენტით მკურნალობის ჩატარების აუცილებლობისა და  პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  მზაობის თაობაზე;

დ.ბ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა),

რომელიც გაცემული უნდა იყოს სამინისტროში წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე. ამასთან, ფორმა №IV-100/ა-ში აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს:

დ.ბ.ა) პირის მიერ ტარგეტული თერაპიის ჩატარების სტატუსი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ.ბ.ბ) რადიოლოგიურად დადასტურებული  მეტასტაზური დაავადება;

დ.ბ.გ) განდევნის ფრაქციის მაჩვენებელი;

დ.ბ.დ) ფიზიკური აქტივობის განმსაზღვრელი სტატუსი;

დ.ბ.ე) ძვლის ტვინის, ღვიძლისა და თირკმლის ფუნქციური ანალიზები.

ე) ყოველი მომდევნო ფლაკონის მისაღებად, კომისიაზე განაცხადთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული და შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების ბეჭდით დამოწმებული ფორმა (დანართი N1), რომელიც მოიცავს ინფორმაციას მედიკამენტის ხარჯვის თაობაზე;

ვ) HER-2 დადებითი მეტასტაზური ძუძუს კიბოს შემთხვევაში, მკურნალობის ყოველი სამი კურსის შემდგომ მოსარგებლე ვალდებულია დამატებით წარმოადგინოს განახლებული ფორმა №IV-100/ა;

ზ) დოკუმენტაციის მიღების შემდგომ კომისია უფლებამოსილია კვლევების განმახორციელებელი ლაბორატორიისაგან გამოითხოვს საერთაშორისო აკრედიტაციის ქონის ან/და საერთაშორისო აკრედიტირებულ ლაბორატორიასთან, HER-2 დადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს სადიაგნოსტიკო კვლევებზე, ხარისხის გარე-კონტროლის წარმოების დამადასტურებელი დოკუმენტი/სერტიფიკატი, ასეთი დოკუმენტების ვერ მოპოვების/არარსებობის შემთხვევაში კი – მოსარგებლეს აცნობოს კვლევის განმეორებითი ჩატარების აუცილებლობის თაობაზე;

თ) მედიკამენტების ფასდაკლებით მისაღებად, მოსარგებლემ/კანონიერმა წარმომადგენელმა შესაბამის აფთიაქებში უნდა წარადგინოს საგარანტიო წერილი, მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კანონიერი წარმომადგნელის შემთხვევაში დამატებით კანონიერი წარმომადგენლის მოწმობა) და მედიკამენტის ხარჯვის სპეციალური ფორმა (დანართი N1). მედიკამენტის ხარჯვის სპეციალური ფორმა გაიცემა საგარანტიო წერილთან ერთად.

1.3. დაფინანსების წესი

ა) ამ დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.1“ ქვეპუნქტის ,,ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტების ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტები მოსარგებლეებს უფინანსდებათ დადგენილი ღირებულების 80% ოდენობით (თანაგადახდა შეადგენს 20%);

ბ) ამ დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.1“ ქვეპუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტი (ტრასტუზუმაბი) მოსარგებლეებს უფინანსდებათ ერთწლიანი კურსის მოცულობით, ამ დანართის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,1.1“ ქვეპუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტები „პერტუზუმაბი+ტრასტუზუმაბი“, მოსარგებლეებს უფინანსდებათ მაქსიმუმ 8 ინფუზიის მოცულობით, ხოლო ,,ტრასტუზუმაბი“ და/ან ,,ლაპატინიბი“ მოსარგებლეებს უფინანსდებათ ერთწლიანი კურსის მოცულობით;

გ) თუ მოსარგებლე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირს მკურნალობის დასრულებამდე შეეცვალა სარეიტინგო ქულა, ცვლილების მიუხედავად, მკურნალობა დასრულდება  იმ პირობებით, რომლითაც დაიწყო მომსახურება.

2. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა მკურნალობის კომპონენტის ფარგლებში:

ა) მოსარგებლეს სამედიცინო დახმარების მიღება შეუძლია სამედიცინო დაწესებულებაში  მიმართვით, სადაც ექიმის მიერ ხორციელდება ადგილზე შემთხვევის გაანალიზება, იდენტიფიცირება და შეფასება, ამასთან, ,,გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობასა (მათ შორის, ოჯახში ძალადობაზე) და/ან სექსუალურ ძალადობაზე ჯანდაცვის რეაგირების გაძლიერების უზრუნველსაყოფად, საპილოტედ განსაზღვრულ სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებში „გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების ფორმის“ იმპლემენტაციის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 მარტის N01-77/ო ბრძანებით განსაზღვრულ დაწესებულებებში გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების ფორმის (ამბულატორიული სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელისთვის – „გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების“ ფორმა NIV-200-5/ბ და სტაციონარული სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელისთვის – „გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის/სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირების“ ფორმა NIV-300/ბ), ხოლო სხვა დაწესებულებებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა NIV-100/ა შევსება და სამედიცინო დახმარების გაწევა, ან გადამისამართება შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მისაღებად;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით, მოსარგებლეს საჭიროების შესაბამისად შეუძლია მიიღოს შემდეგი სახის მომსახურება:

ბ.ა) აივ-ინფექციის პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკით (PEP) უზრუნველყოფა;

ბ.ბ) სქესობრივი გზით გადამდები დაავადების (შემდგომში – სგგდ) ინფექციების პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკით (PEP) უზრუნველყოფა ძალადობის ფაქტიდან 72 საათის განმავლობაში, ხოლო, თუ მომართვის მომენტისთვის 72 საათი გასულია, ფაქტიდან 5 დღის განმავლობაში;

ბ.გ) გადაუდებელი კონტრაცეფციით (მათ შორის, მედიკამენტოზური/საშვილოსნოს შიდა სპირალი, ძალადობის ფაქტიდან 72 საათის განმავლობაში, ხოლო, თუ მომართვის მომენტისთვის 72 საათი გასულია, ფაქტიდან 5 დღის განმავლობაში) უზრუნველყოფა.

ბ.დ) სგგდ-ის ტესტირება და მკურნალობა არაეფექტური/არჩატარებული პეპი-ის (PEP) შემთხვევაში;

ბ.ე) გაუპატიურების შედეგად დამდგარი ორსულობის შემთხვევაში, მედიკამენტოზური ან ქირურგიული აბორტი.

გ) მოსარგებლეს ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტის მიღება შეუძლია აფთიაქში ექიმის მიმართვისა და ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარდგენის შემთხვევაში;

დ) მკურნალობისთვის საჭირო დაფინანსების მისაღებად, პაციენტის მიღებიდან არაუმეტეს 24 სთ-ს განმავლობაში, ექიმის/დაწესებულების მიერ უნდა განხორციელდეს ამ დანართის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი ფორმის,  ფორმა NIV-100/ა და მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაგზავნა კომისიაზე, სამინისტროს ელექტრონული ფოსტის (info@moh.gov.ge) მეშვეობით;

ე) ამ პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“  ქვეპუნქტებით განსაზღვრული  მომსახურებები ანაზღაურდება სრულად და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან.

ე) ამ პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“  ქვეპუნქტებით განსაზღვრული  მომსახურებები ანაზღაურდება სრულად და არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

საკონტაქტო ინფორმაცია