მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია

 „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“

                             თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი

13-15 ოქტომბერი თბილისი

2018

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Research Center for Georgian-Ossetian Relationship

Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Provisional Administration of South Ossetian

State Language Department

Giorgi Akhvlediani Society for the History of Linguistics

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

DEVELOPMENT OF GEORGIAN-OSSETIAN RELATIONSHIP

100  YEARS OF TBILISI STATE UNIVERSITY

PROGRAM

Tbilisi

13-15  October

2018

მთავარი რედაქტორი: ნაირა ბეპიევი სარედაქციო ჯგუფი: ნინო პოპიაშვილი რაზიათ ქუმარიტოვი თამარ გელაშვილი ნათია ამირეჯიბი

Chief Editor: Naira Bepievi Editorial Group:

Nino Popiashvili

Raziat Kumaritovi

Tamar Gelashvili

Natia Amirejibi

 

კონფერენციის პლენარული სხდომა ჩატარდება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში, 112 აუდიტორიაში მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი № 1

The plenary session will be held in the First Building of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,

Auditorium № 112 , I Floor

Address: I, Chavchavadze Avenue, Tbilisi

 

რეგლამენტი:

მისალმებები – 10 წუთი

მოხსენება პლენარულ სხდომაზე – 15 წუთი მოხსენება სექციის სხდომაზე – 15 წუთი დისკუსია – 5 წუთი

სამუშაო  ენები: ქართული, ოსური, რუსული, ინგლისური

Time-Limit:

მისალმებები – 10 წუთი

Report on the Plenary Session – 15 minutes

Report on the Section – 15 minutes

Discussion – 5 minutes

Working Languages: Georgian, Ossetian, Russian, English

საორგანიზაციო კომიტეტი

გიორგი შარვაშიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე; ნუნუ ოვსიანიკოვა, პროფესორი, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, საორგანიზაციო კომიტეტის  წევრი; სოფიო შამანიდი, პროფესორი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უმცირესობების სა კითხში, თსუ პროფესორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; თამაზ გამყრელიძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო პრეზიდენტი, თსუ პროფესორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; ნაირა ბეპიევი, პროფესორი, უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი – კომიტეტის წევრი; ნანა გაფრინდაშვილი, პროფესორი, ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, კომიტეტის წევრი; მზექალა შანიძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თსუ ემერიტირებული პრო ფე სორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; ავთანდილ არაბული, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; ირმა რატიანი, პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი, საორგანიზაციო კომი ტე ტის წევრი; სონია გიპერტ-ფრიტცი, პროფესორი, გოეთეს ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, საორგანიზაციო კომი ტე ტის წევრი; ელენე ბესოლოვა, პროფესორი, ვასილ აბაევის სახელობის ჩრდილო ოსეთის ჰუმანიტარულ და სოცი ალურ მეცნიერებათა სახელმწიფო კვლევითი ინსტიტუტი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; ელმირა გუტიევა, ვასილ აბაევის სახელობის ჩრდილო ოსეთის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეც ნიე რებათა სახელმწიფო კვლევითი ინსტიტუტი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

 

თინათინ მ არგალიტაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი, პროფესორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; მანანა გელაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრო ფე სორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

თინათინ ბოლქვაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცი რებული პროფესორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

მაია გურაბანიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის დირექტორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

ზურაბ გაიპარაშვილი,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

ირაკლი საღარეიშვილი, თსუ საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

გიორგი ღვედაშვილი, თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, საორ განიზაციო კომიტეტის წევრი; ნანა მამაგულიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზო გა დოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; არჩილ კუკულავა, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

გიორგი ტალახაძე,  მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი, საორგანიზაციო კო მი ტეტის წევრი; ნინო პოპიაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

თამარ გელაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმა ნი ტა რულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

Organizing Committee:

 

 

 

 

Giorgi Sharvashidze – Rector, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University(Chairman of the Committee) ;

Nunu Ovsianikova- Head of Administration, Professor (Committee Member) ;

Sopio Shamanidi – Advisor to the President of Georgia on National Minority Issues, Professor (Committee Member) ;

Tamaz Gamkrelidze – Honorary President of the Georgian Academy of Sciences, Professor (Committee Member ) ;

Naira Bepievi – Director of Scientific-Research Center of Georgian-Ossetian Relations, Professor (Committee Member ) ;

Nani Gaprindashvili – Dean of the Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Profes sor  (Committee Member) ;

Mzekala Shanidze – Academician at the Georgian Academy of Sciences, Emeritus Professor (Committee Member) ;

Avtandil Arabuli – Corresponding Member at the Georgian Academy of Sciences, (Committee Member) ;

Irma Ratiani – Director of Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Professor (Committee Member) ;

Sonia Gippert-Fritz – Professor at the Goethe University of Frankfurt (Committee Member) ;

Elmira Guteyeva – Professor at the Vasil Abayev Research Institute of Humanitarian and Social Sciences of North Ossetia (Committee Member) ;

Tinatin Margalitadze – Director of the Center of Lexicology, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Profes sor  (Committee Member) ;

Manana Gelashvili – Director of the Institute of West European Languages and Literature, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Professor (Committee Member) ;

Tinatin Bolkvadze – Associate Professor at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Committee Member) ;

Maia Gurabanidze – Director of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Museum (Committee Member ) ;

Zurab Giparashvili – Head of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Library, Doctor of History (Committee  Member) ;

Irakli Saghareishvili – Head of the Finance Department at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Committee  Member) ;

Giorgi Ghvedashvili – Head of the Department of Scientific Research and

Development at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Committee Member) ;

Nana Mamagulishvili – Head of the Department of Public Relations at Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univer sity  (Committee Member) ;

Archil Kukulava – Head of the Legal Department at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Committee Member ) ;

Giorgi Talakhadze – Head of the Material Resources Management Department at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Committee Member) ;

Nino Popiashvili – Senior Specialist of Scientific Research and Quality Assurance, Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Doctor of Philology (Committee Member) ;

Tamar Gelashvili – Assistant Professor at the Faculty of Humanities at Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univer sity  (Committee Member) ;

კონფერენციის პროგრამა

Conference Programme

12 ოქტომბერი 12  October

კონფერენციის უცხოელი მონაწილეების ჩამოსვლა თბილისში და მათი დაბინავება სასტუმროში

Arrival of the foreign participants of the conference in Tbilisi and their accommodation in the hotel

13 ოქტომბერი

13  October

9.30 – 10.00 – რეგისტრაცია

9.30 – 10.00 Registration

10.00 კონფერენციის გახსნა – ნაირა ბეპიევი 10.00 Opening of the Conference – Naira Bepievi

მისალმებები:

10.00 -11.00

გიორგი შარვაშიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი დიმიტრი სანაკოევი – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გია ალიბეგაშვილი – პროფესორი, სახელწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სოფიო შამანიდი – პროფესორი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უმცირესობების საკითხში

დესპინე ქოიავა – განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და  სპორტის სამინისტრო თინათინ ღოღელიანი – შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო თამაზ გამყრელიძე – აკადემიკოსი, საქართველოს ეროვნული აკადემიის საპატიო პრეზიდენტი მზექალა შანიძე – საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ელენე ბესოლოვა – ვლადიკავკაზი, პროფესორი, ვ. აბაევის სახელობის ვლადიკავკაზის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი ლალა ალიევა – ბაქოს უნივერსიტეტი, დოცენტი ვლადიმერ ბესოლოვი – ვლადიკავკაზი, პროფესორი პეტრე კუზმინოვი – ნალჩიკი, პროფესორი ზარემა ზანგიევი – ვლადიკავკაზი, პროფესორი ტატიანა კორნაევა – ვლადიკავკაზი, VII სკოლის დირექტორი, დამსახურებული პედაგოგი თინათინ ბოლქვაძე – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი ახვლედიანის ენათმეცნიერების ისტორიის სზოგადოების თავმჯდომარე

Greetings:

Giorgi Sharvashidze – Rector, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

(Chairman of the Committee) ;

Dimitri Sanakoev – Head of the South Ossetian Administration

Gia Alibegashvili – Professor, Chairman of the State Language Department

Sopio Shamanidi – Professor, Advisor to the President of Georgia on National Minority Issues

Despine Koiava –  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Tinatin Gogeliani – Ministry of Reconciliation and Civil Equality

Tamaz Gamkrelidze – Honorary President of the Georgian Academy of Sciences, Professor

Mzekala Shanidze – Academician at the Georgian Academy of Sciences, Emeritus Professor

Elena Bessolova – Vladikavkaz, Professor at the Vasil Abayev Research Institute of Humanitarian and Social Sciences of North Ossetia

Lala Aliyeva – Baku State University Associate Professor of History

Vladimir Bessolov – Vladikavkaz, Oriental architectural studies (Iranian,

Armenian and Caucasian Studies) and Byzantine Studies, Professor

Petr Kuz’minov – Nalchik, Professor of KBSU

Zarema Zangieva – Vladikavkaz, Doctor of Pedagogical Sciences, Docent

Tinatin Bolkvadze – Associate Professor, Head of at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Giorgi Akhvlediani Linguistic Centre

Tatiana Kornaeva – Vladikavkaz, Direktor of VII Shool in Vladikavkaz, HonouredTeacher

პლენარული სხდომა

Plenary Session

11.00 -12.00

თბილისის უნივერსიტეტის დაარსება და ოსური ენის შესწავლისა და სწავლების საკითხები

Founding of Tbilisi University and the issues connected with studying and teaching of the Ossetian language

თავმჯდომარეები:

Chairpersons:

პროფ. ელენე ბესოლოვა

Prof. Elena Bessolova

აკად. თამაზ გამყრელიძე

Acad. Tamaz Gamkrelidze

მოხსენებები:

Reports:

Бесолова Елена Б., (Россия, Владикавказ)

Проблемы языка в трудах акад. А. С. Чикобава

Besolova Elena (Russia, Vladikavkaz) Language problems in the work of academician A.s. Chikobava

გიორგი ოთხმეზური (საქართველო, თბილისი), ლარგვისი

Giorgi Otkhmezuri (Georgia, Tbilisi), Largvisi

მერაბ ჩუხუა (საქართველო, თბილისი) ალკოჰოლური სასმელის ერთი პარალელისათვის ოსურსა და იბერიულ-კავკასიურ ენებში

Merab Chukhua (Georgia, Tbilisi) Towards one parallel of alcoholic drinks in Ossetian and Iberian-Caucasian languages

Бесолов Владимир Бутусович ( Россия,Владикавказ )

Два творца из двух разных поколений: Заурбек Абоев (1931-2000) и Ладо Гудиашвили (1896-1980)б в контексте развития изобразительного искусства Осетии и Грузии

Vladimir Besolov (Russia, Vladikavkaz) – Two artists from two different generations: Zaurbek Aboyev (1931-2000) and Lado Gudiashvili (1896-1980) in the context of the development of Fine Arts in Ossetia and Georgia

Алиева Лала Агамирзе кызы (Россия, Азербайджан)

Насильственные переселения на кавказе и их воздействие на этнические процессы в исторической перспективе

Lala Aliyeva ( Russia, Azerbaidjan )

Forcible resettlements in the caucasus and their impact on the ethnic processes in historical perspective

Зангиева Зарема Н., (Россия, Владикавказ)

Формирование гражданской идентичности молодежи в полилингвальной образовательной среде

Zarema Zangieva (Russia Vladikavkaz) Formation of youth civil identity in multilingual educational area

ნაირა ბეპიევი (საქართველო, თბილისი) ოსთა განათლების საკითხი საქართველოში

Naira Bepievi (Georgia, Tbilisi) Educational Issues connected with Ossetians in Georgia

12.00 – 12.30 გამოფენა – ქართულ-ოსური სამეცნიერო ურთიერთობები

12.00 – 12.30 Exhibition – Georgian-Ossetian Scholarly Relations

სექციების სხდომები:

Working in Sections:

12.30 – 14.00  სექციების სხდომები

14.00 – 15.00 სთ შესვენება, ლანჩი

14.00 – 15.00 hr break, lunch

15.00-18.00    სექციების სხდომები

I სექცია

I Section

ლიტერატურათმცოდნეობა, ლექსიკოლოგია

Literary Studies, Lecxicography

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, № I ,I კორპ. II სართ.  აუდიტორია №  115

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  115

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session: სვეტლანა ცალაგოვა

Svetlana Thalagova ნინო პოპიაშვილი

Nino Popiashvili

Цаллагова Светлана (Россия, Владикавказ)

Герои портретов Коста

Svetlana Thalagova (Russia, Vladikavkaz)

Portrait Characters by Kosta

Магомедова Зулейха Магомедовна ( Россия, Махачкала )

Встреча двух миров в романе-дилогии а. Абу-бакара “манана” Zuleyha Magomedova (Russia, Makhachkala)

The meeting of the two worlds in the novel By a.abu-bakar “Manana” ნინო პოპიაშვილი ( საქართველო, თბილისი ) ოსური დამწერლობის ისტორიის ერთი საინტერესო ასპექტი

Nino Popiashvili (Georgia, Tbilisi)

One interesting aspect of the Ossetian script history ნინო მინდიაშვილი (საქართველო, თბილისი) კონფლიქტის გენეტიკა მხატვრულ ტექსტებში (ქართულ-ოსური ლიტერატურის მაგალითზე)

Nino Mindiashvili (Georgia, Tbilisi)

Genetics of conflict in artistic texts (on the example of Georgian-Ossetian literature)

სოფიკო ანთია (საქართველო, თბილისი) ოსკარ უაილდისეული ნოველა-ზღაპარი მხატვრულ-მოდუსური თვალსაზრისით „ბედნიერი უფლისწული“ როგორც ტრაგედია

Sofiko Antia (Georgia, Tbilisi)

Oscar Wilde’s narrative – fairy tale in the artistic-modest sense – “Happy

Prince” as a tragedy

თამარ ვეფხვაძე ( საქართველო, თბილისი ) კოსტა ხეთაგუროვის პოეზია

Tamar Vepxvadze (Georgia, Tbilisi)

Poezi in Kosta Khetagurov

II სექცია

II Section

ენათმეცნიერება

Linguistics

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, I კორპ. II სართ.  აუდიტორია № 305

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  305

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session:

მერაბ ჩუხუა

Merab Chukhua ლირა გურიევა

Lira Gurieva

ნათია ფუტკარაძე ( საქართველო, თბილისი )

ა-R-ენ სტრუქტურისა და Nom-Erg-Dat-Nom კონსტრუქციის ზმნური ფორმები მეგრულში

Natia Putkaradze (Georgia, Tbilisi)

Megrelian Verbs of the a-R-en-Ø Structure and nom-erg-dat-nom Construction ლევან ფაჩულია ( საქართველო, თბილისი )

„ბრძან-“ ზმნური ფუძის სემანტიკური დიაპაზონი ქართულში

Levan Pachulia (Georgia, Tbilisi)

The Semantic Range of the Verbal Stem “brĵan-” in Georgian

Хайбулаева Мадина Магомедрасуловна (Россия, Махачкала)

Благопожелания в аварской языковой картине мира

Madina Khaybulaeva (Russia, Makhachkala) Good wishes in the Avar linguistic world

მერაბ ჩუხუა (საქართველო, თბილისი) ალკოჰოლური სასმელის ერთი პარალელისათვის ოსურსა და

იბერიულ-კავკასიურ ენებში

Merab Chukhua ( Georgia, Tbilisi )

Towards one parallel of alcoholic drinks in Ossetian and Iberian-Caucasian languages

ლელა აბდუშელიშვილი (საქართველო, თბილისი) ლინგვისტური კომპეტენციის როლი და მნიშვნელობა  კონფლიკტების მართვა-მოგვარებაში

Lela Abdushelishvili (Georgia, Tbilisi)

The Role and Importance of Linguistic Competence in Conflict Management and Resolution

Алибекова Патимат Магомедовна (Россияб Махачкала) Опыт составления учебных дву- и многоязычных словарей в Дагестане в XVIII в. (на примере аварско-грузинского словаря)

Fatimat Alibekova (Russia, Makhachkala)

The experience of compiling educational two and multilingual dictionaries in Dagestan in the 18th century (using the example of the Avar-Georgian Dictionary of Dibir-qadi from Hunzakh)

მაია გელაშვილი (საქართველო, თბილისი) ქართულ-ოსური ენობრივი ურთიერთობები

Maia Gelashvili (Georgia, Tbilisi)

Georgian-Ossetian language relations

მარიამ კობერიძე (საქართველო, გორი) ქართულ-ოსური ენობრივი ურთიერთობის ისტორიიდან

(XVIII საუკუნის დასასრული XIX პირველი ნახევარი) Mariam Koberidze (Georgia, Gori)

From the history of Georgian-Ossetian language relations

(the end of XVIII century and first half of XIX century)

III სექცია

III Section

ფოლკლორისტიკა, ეთნოლოგია

Folklore Studies, Ethnography

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, I კორპ. II სართ.  აუდიტორია №  302

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  302

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session:

ანჟელიკა თადტაევი

Anjelika Tadtaeva

რუსუდან ჩოლოყაშვილი

Rusudan Cholokashvili

რუსუდან ჩოლოყაშვილი ( საქართველო, თბილისი ) ზღაპრული ეპოსი ტრადიციული რწმენის სამსახურში

Rusudan Cholokashvili (Georgia, Tbilisi)

A fabulous epic in the traditional faith service

Бутаева Мадина (Россия, Владикавказ)

Об эвфемизмах, обусловленных обычаем избегания, в кавказских языках

Madina Butaeva (Russia, Vladikavkaz)

Customs of avoidance in caucasian languages

Кусегенова Фания А. (Russia, Makhachkala)

К вопросу о жанровых особенностях

Ногайских казацких песен

Fania Kusegenova (Russia, Makhachkala)

To the question of generic features Nogai cossack songs

Мамчуева Ф.О.(Россия, Карачаево-Черкесск)

Сюжетные параллели в карачаево-балкарской и грузино-осетинской традиционной охотничьей культуре (на примере различных охотничьих песен).

Fatima Mamchueva (Russia, Karachay-Cherkess)

Plot Parallels in Karachay-Balkar and Georgian-Ossetian traditional hunting culture (on the example of different hunting songs).

Гаджимурадова Таиба Э. (Россия, Махачкала)

Певец-сказитель как стержневой образ

В исторических повестях наримана самурова

Taiba Gadzhimuradova (Russia, Makhachkala)

The singer-narrator as the central image in the historical novels of nariman samurov

Капланова Аминат Исмаиловна (Россия, Карачаево-Черкесск)

Ногайские сказки в грузино-осетинских параллелях

Aminat Kaplanova (Russia, Karachay-Cherkess) Nogai tales in the Georgian-Ossetian Parallels

ხვთისო მამისიმედიშვილი (საქართველო, თბილისი) სამებასთან დაკავშირებული ფოლკლორული მოტივები და მისი  მითოლოგიური ტრანსფორმაცია ქართულ (ხევსურულ), ინგუშურ და ოსურ ხალხურ ტექსტებში

Khvtiso Mamisimedishvili (Georgia, Tbilisi)

Folklore motifs associated with the Trinity and its mythological transformation in the Georgian (Khevsurian), Ingush and Ossetian folk texts

ნოდარ შოშიტაშვილი ( საქართველო, თბილისი ) დარბაზული საცხოვრებელი ქსნისა და ლეხურის მოსახლეობაში

Nodar Shoshitashvili (Georgia, Tbilisi)

Crown Tipe Dveling “Darbazi” in Ksani and Lekhura Gorges

Власкина Татьяна Ю. (Россия, Ростов-на-Дону)

Русская старообрядческая община в Грузии (по полевым материалам 1957-1958 гг.)

Tatiana Vlaskina (Russia, Rostov)

Russian Old Believer community in Georgia (based on field materials of 1957–1958)

IV სექცია

IV Section

ისტორია

History

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, № I ,I კორპ. II სართ.  აუდიტორია №  201

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  201

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session: ლალა ალიევა

Lala Alieva

გიორგი სოსიაშვილი

George Sosiashvili

გიორგი ანჩაბაძე (საქართველო, თბილისი) შერვაშიძეების გვარის წარმოშობის შესახებ

George Anchabadze (Georgia, Tbilisi) Origin of the clan of shervashidze

გიორგი სოსიაშვილი ( საქართველო, გორი ) შიდა ქართლში ოსთა სამოურავოების საკითხისათვის

Giorgi Sosiashvili (Georgia, Gori)

For the research of Ossetian countys in Shida Kartli

ინდირა ძაგანია (საქართველო, თბილისი) სახალხო დიპლომატია და „სახალხო დიპლომატები“

Indira Dzagania (Georgia, Tbilisi)

Public Diplomacy and “Public Diplomats”

Lala Aliyeva (Azerbayjan, Baku)

Forcible resettlements in the caucasus and their impact on the ethnic processes in historical perspective

ზაზა ცოტნიაშვილი (საქართველო, თბილისი) საინფრომაციო ომში ლოკალური კონფლიქტების ადგილის შესახებ

Zaza Tsotniashvili (Georgia, Tbilisi)

About the local conflicts in the information warfare

Дулаев Игор С. (Россия, Владикавказ)

Этническое единство осетин: психологические аспекты общественного мнения.

Igor Dulaev (Russia, Vladikavkaz)

Ethnic unity of Ossetians: psychological aspects of public opinion.

Кузьминов Петр А. (Россия, Нальчик)

Вклад грузинской историографии в изучение дореволюционной истории народов Северного Кавказа

Kuz’minov Petr (Russia, Nalchik)

The contribution of Georgian historiography to the study of the prerevolutionary history of the peoples of the North Caucasus

Агеева Валентина А. и.о. декана факультета истории и филологии (Россия, г. Таганрог)

Мерзляков Михаил Петрович, Раздорский этнографический музей-заповедник (Россия, ст. Раздорская)

Представители дворянского казачьего рода грузиновых в условиях государственно-политических трансформаций 1917-1930 гг.

Valentina Ageeva (Russia, Taganrog), Mixail Merzlyakov (Russia, station Razdorskaya)

Representatives of the yard cossack geography in the conditions of statepolitical transformations 1917-1930.

ალექსანდრე მღებრიშვილი (საქართველო, გორი) ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ცხინვალის განყოფილების ხელმძღვანელის დეკანოზ იროდიონ ოქროპირიძის მისიონერული საქმიანობა საინგილოში

Aleksandre Mghebrishvili (Georgia, Gori)

Missionary Activities in Saingilo Done by Arch-priest Irodion Okropiridze – the

Head of Tskhinvali Branch of the Society for the Spreading of Literacy among

Georgians

სალომე ჭანტურიძე (საქართველო, თბილისი) საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.) და  ეთნიკური უმცირესობები

Salome Chanturidze (Georgia, Tbilisi) – Georgian Democratic Republic (1918-1921)  and Ethnic minorities

Ибрагимова Патимат А. (Россия, Махачкала)

Частная крестьянская собственность на землю в дагестанской горской общине

Patimat Ibragimova (Russia, Makhachkala)

Private peasant ownership of land In the dagestan mountain community

Дадианова Тамара Владимировна (Россия, Ярославль)

О канонизации П. И. Багратиона в лике святости

Tamara Dadianova (Russia, Yaroslavl)

About canonization P. I. Bagration image sainthood

ვლადიმერ ჭელიძე (საქართველო, თბილისი)

ფარნავაზისა და ოვსთა მეფის რეგიონალური კავშირები (საგარეო აგრესია და კავკასიური ურთიერთობები)

Vladimer Chelidze (Georgia, Tbilisi)

Regional ties between Parnavaz and the King of the Ovses (Foreign Aggression and Caucasian Relations)

Цуцулаева Сапият С. (Россия, Грозный)

Воспоминания спецпереселенцев – важный источник по истории депортации народов (на примере чеченского народа)

Safiat Tsutsulaeva (Russia, Grozny)

Memories of settlers – an important source on the history of deported peoples

(on the example of the Chechen People)

ლელა სარალიძე (საქართველო, თბილისი) ალექსანდრე ფარნიევის მოღვაწეობის ისტორიიდან

Lela Saralidze (Georgia, Tbilisi)

From the history of the activity of Alexander Farniev

მარიამი მაჭარაშვილი (საქართველო, თბილისი)   ალან-ოსები V-X საუკუნეებში

Mariam Macharashvili (Georgia, Tbilisi)

Alan-Ossetians in the V-X centuries

Евгения Михайловна Горюшина (Россия, Ростов на Дону) Особенности исторической памяти на Северном Кавказе в постсоветское время

Evgeniya Goryushina (Russia, Rostov)

Features of the historical memory in the north caucasus in the post-soviet time

V სექცია

V Section

არქეოლოგია, არქიტექტურა

Arkheologia, Arkhitektura

I კორპ. II სართ.

აუდიტორია № 306

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  306

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session:

ვლადიმერ ბესოლოვი

Vladimir Besolov

ალექსანდრე მღებრიშვილი

Alexander Mgebrishvili

Алиев Исмаил ((Россиа, Дагестан)

Средневековая государственность Дагестана. Шамхальство.

Ismail Aliev (Russia, Dagestan)

Medieval statehood of Dagestan. Shamkhalate

БЕСОЛОВ Аристарх Владимирович (Россия, Владикавказ

Oсобые этнокультурные критерии и этносоциальные проблемы устойчивого формирования жилой среды города:архитектурно-планировочный аспект

Aristarkh Besolov (Russia, Vladikavkaz) – Special Ethno-cultural and Ethnosocial problems of the Steady Formation of the Inhabited City: Architectural and Planning Aspect

Черчесов Хетаг Таймуразович (Россия, Владикавказ) Архитектурно-планировочные

Комплексы горнолыжных курортов:

Методологические и теоретические принципы проектирования

Khetag Cherchesov (Russia, Vladikavkaz)

Architectural – planning complexes, ski resorts: methodological and theoretical principles of design

Тертерян Ашхен Грантовна (Россия, Москва)

Социокультурная функция и художественный образ исторического градостроительного ядра еревана и проблемы его регенерации

Ashkhen Terteryan (Russia, Moskva)

Social and cultural function artistic image of historical architectural heart of Erevan and problems of it’s regeneration.

Сугаров Давид Анатольевич (Россия, Владикавказ)

Мметод параметрической конверсии деградирующих промышленных территорий

David Sugarov (Russia, Vladikavkaz) Method of Parametrical Conversion of the Degrading Industrial Territories

VI სექცია

VI Section

ფილოსოფია, ეთიკა, რელიგია

Philosophy, Ethics, Religion

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, I კორპ. II სართ.  აუდიტორია №  206

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  206

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session:

ფატიმა კირგუევა

Fatima Kirgueva მიხეილ  მახარაძე

Mikheil Makharadze

Кайтова Ирина А., Фидарова Римма Я. (Россия, Владикавказ)

Эстетическое в нартском эпосе

Irina Kaytova, Rima Fidarova (Russia, Vladikavkaz)

Aesthetic in the Nart sagas

Киргуева Фатима Х., (Россия, Владикавказ)

Формирование межэтнической толерантности у молодежи

Fatima Kirgueva (Russia, Vladikavkaz)

Formation of inter-ethnic tolerance in youth მიხეილ მახარაძე (საქართველო, ბათუმი)        მეცნიერის გზა – გურამ თევზაძე Mikheil Makharadze (Georgia, Batumi) The Scientist’s Path – Guram Tevzadze

ვარდო ბერიძე (საქართველო, ბათუმი) მეცნიერების ეთიკა

Vardo Beridze (Georgia, Batumi)

Science Ethics

 

VII სექცია

VII Section

კულტურა და ხელოვნება

Culture and Arts

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, № I , I კორპ. II სართ.  აუდიტორია № 203

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. № 203

სხდომის თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session:

ტატიანა კორნაევა

Tatiana Kornaeva

ნიკო ჯავახიშვილი

Niko Javakhishvil

Корнаева Татьяна (Россия, Владикавказ)

Культура объединяет людей

Kornaeva Tatiana (Russia, Vladikavkaz) Culture uniting People

ნაირა ბეპიევი ( საქართველო, თბილისი ) ოსური თეატრის ისტორიიდან

Naira Bepievi (Georgia, Tbilisi)

From the History of the Ossetian Theater

Гарсаев Лейчий Магамедович (Россия, Грозный )

Из истории чеченской народной музыки

Leychi Garsaev (Russia, Grozni)

From the history of Chechen folk music

თენგიზ თხილავა ( საქართველო, თბილისი )

პირველი პროფესიონალი ოსი კინორეჟისორი ვლადიმერ ვალიშვილი

Tengiz Tkhilava (Georgia, Tbilisi)

First ossetian professional film director Vladimir Valishvili

VIII სექცია

VIII Section

განათლება, ინტერდისციპლინური კვლევები

Education, Interdisciplinary Studies

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, № I ,I კორპ. II სართ.  აუდიტორია № 220

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  220

თავმჯდომარეები:

Chairpersons of the session:

ზარემა ზანგიევა

Zarema Zangieva თამარ ზიგერპოპიაშვილი

Tamar Sieger-Popiashvili

Зангиева Зарема Н., (Россия, Владикавказ)

Формирование гражданской идентичности молодежи в полилингвальной образовательной среде

Zarema Zangieva (Russia Vladikavkaz)

Formation of youth civil identity in multilingual educational area

თამარ ზიგერპოპიაშვილი ( საქართველო, თბილისი ) განათლების თანამედროვე სისტემა გერმანიაში

Tamar Sieger-Popiashvili (Georgia, Tbilisi)

Modern Education System in Germany

Мардеян Ноэми А., ( Россия, Владикавказ )

Экономические платформы развития

Российско-грузинских отношений

Noem Mardeyan (Russia Vladikavkaz)

Economic platforms of russian-georgian relations’ development

გვანცა ჭანტურია, ხატია ხატიაშვილი (საქართველო, თბილისი) უცხოური ენის სწავლების ზოგიერთი მეთოდოლოგიური თავისებურებები ინკლუზიურ გარემოში (ფრანგული და რუსული ენების სწავლებისას)

Gvanca Chanturia, Khatia Khatiashvili (Georgia, Tbilisi)

Some methodical peculiarities of teaching foreign language in an inclusive environment (On the example of French and Russian languages) სოფიკო ჭაავა ( საქართველო, თბილისი )

ოსური სკოლების განათლების ენა 1921 (საარქივო მასალების მიხედვით)

Sofiko Tchaava (Georgia, Tbilisi)

Educational Language of Ossetian Schools – 1921 (According to archival materials)

სალომე ჭანტურიძე ( საქართველო, თბილისი )

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.) და ეთნიკური უმცირესობები

Salome Tchanturidze (Georgia, Tbilisi)

Democratic Republic of Georgia and the Ossetians ჯონდი ხუხია ( საქართველო, თბილისი )

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ქართულ-ოსური ინტელიგენციის სიახლოვე

Jondi Khukhia (Georgia, Tbilisi)

Tbilisi State University and closeness of Georgian and Ossetian intelligence

Гуриева Лира Константиновна (Россия, Владикавказ)

Стратегические направления развития экономических грузинско-осетинских отношений

Lira Gurieva (Russia Vladikavkaz)

Strategic directions of economic development of Georgian-Ossetian relations  Тадтаева Анжелика В. ( Россия Владикавказ) Проблемы межкультурной коммуникация в современном мире

Anjelika Tadtaeva (Russia Vladikavkaz)

To the problem of the intercultural communication in the modern world ნიკო ჯავახიშვილი ( საქართველო, თბილისი )

გიორგი ახვლედიანისა და მისი ლატვიელი მასწავლებლის ურთიერთობის ისტორიიდან

Niko Javakhishvili ( Georgia, Tbilisi )

From the history of the relationship of Giorgi Akhvlediani and his Latvian teacher

14 ოქტომბერი

14  October

10.00-13.00

სექციური მუშაობა

Sectional work

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, № I ,I კორპ. II სართ.  აუდიტორია № 115

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  115

მრგვალი მაგიდა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის

Roundtable for students and young scientists თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, № I ,I კორპ. II სართ.  აუდიტორია № 115

Tbilisi, Ilia Chavchavadze Avenue, № I, I korp. II sarT. Audit. №  115

13.00 ლანჩი

13.00 Lunch

14.00 კოსტა ხეთგუროვის ბიუსტის შემკობა ყვავილებით

14.00 Decoration of Costa Kostaurov’s bust with flowers

კულტურული პროგრამა

Cultural Program

15 ოქტომბერი

9.00      გამგზავრება         ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის           სოფელ არეშფერანში: სახალხო ზეიმი „კოსტაობა“

15  October

A Trip to Village Areshperani (Lagodekhi Municipality)

Public Celebration “Kostaoba”

 

კ ო ს ტ ა ო ბ ა – 2 0 1 8

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ქართულოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ( ლოგო), საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო (ლოგო), სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, ეთნოგრაფიული მუზეუმი,  ლაგოდეხის რაიონის გამგეობა და სოფ. არეშფერანის საშ. სკოლა, ა(ა)იპ „კავკასიური მოზაიკა“

„კოსტაობა“ გაიმართება 15 ოქტომბერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არეშფერანში.

პ რ ო გ რ ა მ ა

ღონისძიების მიზანი:

„ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები“, ხელი შეუწყოს ქართულ-ოსური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას.

15 ოქტომბერი

სახალხო ზეიმი  „კოსტაობა“ არეშფერანში.

(კონფერენციის მონაწილეთა სტუმრობა, სპორტული და კულტურული აქტივობა.)

08.30 სთ – გამგზავრება ლაგოდეხის რაიონში სოფ. არეშფერანში

11.00 – ჭადრაკისა და ნარდის ჩემპიონატი

12.00 – დოღი, ქართული ჭიდაობა.

12.30 – საბავშვო ბაღში თოჯინების თეატრი

13.00 –სთ – კონცერტი ადგილობრივი კოლექტივების მონაწილეობით ( გამარჯვებულთა დაჯილდოვება ) დახვედრა ოსური ტრადიციების მიხედვით ბავშვთა ნახატების გამოფენა მხიარული სტარტები ოსური და ქართული სამზარეულო (გამასპინძლება).

14.00 – ფრენბურთი,  ვახშამი გურჯაანში.

K o s t a o b a – 2 0 1 8

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Centre for Georgian-Ossetian Relations, Ministry of Education, Science, Culture and Monument Protection, Administration of South Ossetia, Ethnographic Museum, Lagodekhi

Municipality, Secondary School of Village Areshperani, “Caucasian Mosaic”

“Kostaoba” will be held on 15 October in Village Areshperani (Lagodekhi Municipality)

Programme:

The aim of the Event:

The Perspectives of the Development of Georgian-Ossetian Relationships with help the relationship between these two nations to develop on a new level.

15  October

Public Celebration “Kostaoba” in Areshperani. (Cultural Activity for the Conference Participants)

Cultural Programme. Excurson to Kakheti. Public Celebration “Kostaoba”

 • 08.30 Departure to Village Areshperani (Lagodekhi Municipality)
 • 11.00 – Championship in Board Games
 • 12.00 – Horse Race, Wrestling
 • 12.30 – Puppet theatre in the Kindergarten
 • 13.00 – Concert with local Participants (Awarding the winners)
 • Greeting with Ossetian Traditions
 • Exhibition of Children’s Paintings
 • Happy Starts (Sportive activity for children)
 • Ossetian and Georgian Cuisine
 • 14.00
 • Dinner in Gurjaani

16 ოქტომბერი

 • 09.00 სთ – სტუმრების გამგზავრება

16  October

09:00 Departure of the conference Participants

დაიბეჭდა თსუ უნივერსიტეტის სტამბაში

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.

საკონტაქტო ინფორმაცია