სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის  მიერ ერთჯერადი  სოციალური დახმარებათა პროგრამა 2019 წელს

1.მრავალშვილინი ოჯახები (ოთხი და მეტი შვილი) —100 (ასი) ლარი თითოეულ არასრულწლოვანზე ა)  განცხადება ბ) საბანკო რეკვიზიტი განმცხადებლის სახელზე გ) მშობლად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი დ) შვილების დაბადების მოწმობის ასლები ე)  განმცხადებლის მშობლის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი ვ) დევნილობის მოწმობის ასლები, როგორც განმცხადებელ მშობელზე ისე არასრულწლოვან შვილებზე, ასეთების არარსებობის შემთხვევაში ცნობა შესაბამის ორგანოდან დევნილობის შესახებ 2.2008 … ვრცლად სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის  მიერ ერთჯერადი  სოციალური დახმარებათა პროგრამა 2019 წელს