ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის ფორმა

სახელი
სახელი
Field is required!
Field is required!
გვარი
გვარი
Field is required!
Field is required!
პირადი ნომერი ან პასპორტის ნომერი :
პირადი ნომერი ან პასპორტის ნომერი
Field is required!
Field is required!
ელექტრონული ფოსტა
Field is required!
Field is required!
დაბადების თარიღი
Field is required!
Field is required!
საცხოვრებელი ადგილის (ფაქტობრივი) მისამართი :
საცხოვრებელი ადგილის (ფაქტობრივი) მისამართი;
Field is required!
Field is required!
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
Field is required!
Field is required!
საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება და კოდი
საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება და კოდი
Field is required!
Field is required!
თანახმა ვარ ამ წესით განსაზღვრული მიზნებისთვის დამუშავდეს ჩემი პერსონალური მონაცემები
Field is required!
Field is required!
საქართველოს მოქალაქეობის ან/და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით აღიარებული „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
Upload your documents...
Field is required!
Field is required!
განხცხადების ფორმის ატვირთვა
განხცხადების ფორმის ატვირთვა
განცხადების ფორმა...
Field is required!
Field is required!
საკონტაქტო ინფორმაცია