ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის ფორმა

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი ან პასპორტის ნომერი :
საცხოვრებელი ადგილის (ფაქტობრივი) მისამართი :
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება
საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება და კოდი
თანახმა ვარ ამ წესით განსაზღვრული მიზნებისთვის დამუშავდეს ჩემი პერსონალური მონაცემები
საქართველოს მოქალაქეობის ან/და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
Upload your documents...
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით აღიარებული „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
Upload your documents...
განხცხადების ფორმის ატვირთვა
განხცხადების ფორმის ატვირთვა
განცხადების ფორმა...